تبلیغات
ریاضیات سرچشمه ی زیبایی ها - چگونه می توان حل مساله را ارزشیابی کرد؟

ریاضیات سرچشمه ی زیبایی ها

وبلاگ گروه ریاضی ناحیه یک ارومیه

 

چگونه می توان حل مساله را ارزشیابی کرد؟

 

نوع مطلب :مقاله ریاضی ،

نوشته شده توسط:فرزاد جوادی

ارزشیابی حل مسئله ، ازبسیاری از موضوعت دیگر برنامه ریی ریاضیات دشوارتر است . چنانکه دردستور کار  NCTM  درسال 1987  ملاحظه می شود . «تاکید حل مساله ، انعطاف پذیری و خلاقیت بیشتری درزمینه ی ارزشیابی طلب می کند ؛ زیرا ازاین طریق می توان از قیود جاری دربسیاری از آزمون ها رهایی یافت .»

لازم است که حوزه ی امتحانات کتبی چند گزینه ای خارج شویم و از آن فراتر رویم . مدت زیادی طول می کشد تا مهارت های حل مسئله آشکار شود ، بنابراین ، ارزشیابی آن فرآیند دراز مدتی است و منحصرا با سنجش های کوتاه مدت کامل نمی شود . بلکه باید

ارزشیابی حل مسئله ، ازبسیاری از موضوعت دیگر برنامه ریی ریاضیات دشوارتر است . چنانکه دردستور کار  NCTM  درسال 1987  ملاحظه می شود . «تاکید حل مساله ، انعطاف پذیری و خلاقیت بیشتری درزمینه ی ارزشیابی طلب می کند ؛ زیرا ازاین طریق می توان از قیود جاری دربسیاری از آزمون ها رهایی یافت .»

لازم است که حوزه ی امتحانات کتبی چند گزینه ای خارج شویم و از آن فراتر رویم . مدت زیادی طول می کشد تا مهارت های حل مسئله آشکار شود ، بنابراین ، ارزشیابی آن فرآیند دراز مدتی است و منحصرا با سنجش های کوتاه مدت کامل نمی شود . بلکه باید پیوسته و درتمام برنامه ی ریاضیات مدرسه صورت گیرد .

ارزشیابی حل مساله باید برمبنای اهداف شما و به کارگیری تکنیک های سازگار بااین اهداف باشد . اگر برنامه ی ریاضیات دربرگیرنده ی توانایی حل مسایل ( چه قالبی و چه ابتکاری ) باشد ، درارزشیابی نیز باید هردو نوع این مسایل درنظرگرفته شود . اگر برنامه ی ریاضیات حاوی تاکید بر فرآیند حل مساله باشد ، این توانایی باید درشاخص های ارزشیابی هم مورد توجه قرار گیرد .

هنگامی که برای درسی برنامه ای طرح می کنید ، چگونگی ارزشیابی اهداف آن رانیز درنظر داشته باشید . سنجش های کتبی ( کاغذ و قلمی ) نیز از همین قاعده پیروی می کنند . بااین حال ، بهتر است به موارد زیر توجه داشته باشید :

·         دانش آموزان راباموقعیت های حل مسئله روبرو کنید وواکنش آنان رادرنظر داشته باشید .

·         بادانش آموزان گفت و گو کنید.

·         دانش آموزان راترغیب کنید تا نحوه ی حل یک مساله را برای گروههای دیگرتوضیح دهند .

·         دانش آموزان راترغیب کنید تانحوه ی حل مسئله رابه دانش آموزان دیگر یاد بدهند .

همان طور که دردرس ، پیش می روید ، به ارزشیابی هم نیاز دارید ، زیرا باید نکاتی راکه دانش آموزان می فهمند یا نمی فهمند ، مشخص کنید تابه کمک آن ، درس بعدی راپیش ببرید . اما حل مساله رانمی توان درهر جلسه درس تدریس کرد. برای این فرآیند به زمان بیشتری نیاز است .

مشاهدات :

درحالی که درکودکان به طور انفرادی یا در گروههای کوچک سرگرم کارهستند ، می توانید درکلاس درس راه بروید ، آنان را درحین کار تحت نظر داشته باشید ، به گفتگو هایشان گوش کنید ، یادداشت بردارید ، سوال کنید و پیشنهادهایی ارائه دهید . به نحوه ی روبه رو شدن هریک از آنان باحل یک مسئله ، دقت کنید. زیرا ممکن است بخواهید موارد زیر رادرنظر داشته باشید .

·         آیا مدرکی دال برمطالعه دقیق مسئله وجود دارد ؟

·         آیا به نظرمی رسددانش آموزان منفرد برای یورش بردن به یک مسئله،وسیله ای دراختیار دارند؟

·         آیا آنان راهبرد خاصی به کار می برند ؟ آیا سعی می کنند نحوه ی عملی را که به آنان آموخته اید ، به کار گیرند ؟

·         آیا درصورت به بن بست رسیدن یک راهبرد ، به راهبرد های دیگری مجهز هستند ؟

·         چقدر بابه کاربردن راهبرد سازگارند وبرآ اصرار دارند ؟

·         آیا مرتکب خطا می شوند ؟ واگر این طور است، چه وقت و چرا ؟

·         چه مدتی برای حل مسئله صرف می کنند ؟

·         چقدر بر کار تمرکز دارند ؟

·         کوتاهترین زمان برای درخواست کمک از جانب آن ها چقدراست ؟

·         هردانش آموز غالبا کدام یک ازراهبردها رابه کار می برد ؟

·         آیاازمواد آموزشی دست ساز استفاده می کنند ؟

·         وقتی مجذوب چیزی می شوند و به آن تمایل دارند ، چه رفتارها یانشانه های دیگران این رفتاررامی توان درچهره آنان مشاهده کرد ؟

یادداشت کوتاهی  ازموقعیت ها ورفتار هایی که مشاهده کرده اید بردارید ( یادداشت حکایتی )

گفتگو ( مصاحبه )

مصاحبه عبارت است از کوششی برای زدودن محدود یت های نوشتاری ؛ یعنی محدودیت های شما درزمینه ی نوشتن سوالات و محدودیت های کودک در پاسخ کتبی به آن ها . مصاحبه به شما فرصت می دهد تابادقت بیشتری برچگونگی تلاش یک دانش آموز برای حل یک مسئله نظارت  کنید . ازاین طریق ، وقتی که کودک درباره ی چرایی و چگونگی راه حل خود توضیح می دهد ، می توانید الگوهای تفکر ائرا تعقیب کنید .

اساسا ، لازم است هرگاه برای دانش آموز مسئله ای طرح می کنید ، به او فرصت بدهید راه حلی برای آن بیابید ودرمورد کاری که انجام می دهد ، توضیح دهد . اورابه تکاپو وادارید و جزئیات ویژه ی کار وچرایی و چگونگی انجام دادن آن را دریابید . از حرف های دانش آموز درحین کار یادداشت بردارید ؛ گاهی داشتن یک یادداشت دقیق از پاسخ های دانش آموز مفید است . می توانید از بعضی دانش آموزان بخواهید هنگامی که به تنهایی کار می کنند از ضبط صوت استفاده کنند .یاگروهی ازدانش آموزان رابه بحث درمورد راه های گوناگون حل یک مسئله ترغیب کنید . به این ترتیب ، می توانید نواررا به عقب برگردانید ومسیر تفکر دانش آموز یا دانش آموزان رابادقت بیشتری موردتجزیه و تحلیل قرار دهید و از دیدگاه دیگری به موضوع بنگرید .

فهرست و یادداشت ها

فهرست رامی توان برای وارسی آن چه که دانش آموز درباره ی راهبردهای حل مسئله می داند به کار گرفت . می توانید تعداد ی مسئله به دانش آموزان بدهید وازآن ها بخواهید که هرکدام را به کمک راهبرد خاصی حل کنند ویابرای هرکدام ازمسایل دو یا سه راهبرد درنظر بگیرند . هدف این است که ببینید آیا دانش آموزان می توانند راهبردهای متفاوتی را به کار گیرند یا خیر ، دراین حالت ، جواب مسئله دردرجه دوم اهمیت قرار دارد . هم چنین می توانید مشاهدات خود رایادداشت کنید و آن هارا مانند فهرست های مورداستفاده قراردهید .

امتحان های کتبی ( کاغذ و قلمی )

امکان دارد بخواهید آزمون هایی برای ارزشیابی توانایی کودکان درحل مسئله ترتیب دهید . برای این کار ، اطمینان حاصل کنی که آن چه انجام می دهید ، درجهت اهداف برنامه ی حل مسئله است ، یعنی مسایل خوبی انتخاب کنید که جالب باشند ودانش آموزان رابه تلاش وادارند ؛ سپس زمان کافی برای این فرایندمنظور کنید . دراین کار ، اولویت با امتحان های کتبی ( کاغذ وقلمی ) است ؛ زیرا این امتحان ها مراحل یادگیری حل مسئله راارزشیابی می کنند .

ارزشیابی باید جزء جدا نشدنی برنامه ی حل مسئله باشد . شما این کاررانه فقط برای بررسی وضعیت دانش آموز ، بلکه به این دلیل انجام می دهید که برای برنامه ریزی های آینده از آنها کمک بگیرید . اگرکودکان از یک راهبرد تدریس شده استفاده نکنند ، بایددلیل آن رابررسی کنید وسپس برای تدریس مجدد آن تلاش کنید . وقتی که دانش آموزان سعی دارند ، راهبرد ی رابه کار ببرند فرصت مناسبی است تاببینید که آیا به خوبی بر آن تسلط دارند یا باید بیشترتمرین کنند . اجازه ندهید که عمل ارزشیابی درحد یک موضوع صرفا ثبت شدنی باقی بماند . این ارزشیابی ها خود وسیله ای برای حل این مسئله است که چگونه می توان حل مسئله رابه نحو موثری تدریس کرد .

 

منبع : کتاب کمک به کودکان در یادگیر ی ریاضیات

مولفان : رابرت . ای . ریس 

            مرلین . ن . سایدام

           مری مونگومری لیندکوئیست

مترجم : مسعود نوروزیان
buy cialis delhi
جمعه 16 آذر 1397 08:17 قبل از ظهر

Nicely put. With thanks!
5 mg cialis coupon printable cialis prices in england cialis rezeptfrei cialis 5 mg buy buy cialis sample pack cialis rezeptfrei cialis generika in deutschland kaufen viagra vs cialis vs levitra viagra vs cialis cilas
buy tadalafil online
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:08 بعد از ظهر

You have made your position pretty nicely..
cialis qualitat generic cialis 20mg uk discount cialis canadian drugs generic cialis we recommend cialis best buy cialis prezzo di mercato buying cialis overnight buy cialis cialis sans ordonnance buy cialis
buy cialis uk
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:02 بعد از ظهر

You've made the point.
prezzo di cialis in bulgaria buy original cialis bulk cialis cialis online deutschland can i take cialis and ecstasy acheter du cialis a geneve canada discount drugs cialis cialis canadian drugs cialis 20 mg cut in half discount cialis
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:22 قبل از ظهر

You actually mentioned this perfectly.
cialis in sconto cialis alternative cialis venta a domicilio try it no rx cialis 40 mg cialis what if i take generic cialis pill online cialis great britain we recommend cialis best buy we choice free trial of cialis cialis baratos compran uk
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:14 بعد از ظهر

Regards. A good amount of info!

cialis generico lilly cialis reviews viagra or cialis sialis viagra vs cialis vs levitra fast cialis online cialis tablets for sale fast cialis online how to purchase cialis on line 5 mg cialis pharmacie en ligne
buy tadalafil no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 05:56 قبل از ظهر

Wonderful posts. Thank you.
cialis kamagra levitra compare prices cialis uk tadalafil generic cialis 30 day sample cialis daily new zealand walgreens price for cialis cialis for sale in europa acheter du cialis a geneve cialis 20mg prix en pharmacie legalidad de comprar cialis
buy cheap cialis no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 05:52 بعد از ظهر

Factor effectively applied!.
cialis australia org cialis for daily use look here cialis cheap canada cialis dosage cialis pills in singapore when will generic cialis be available we recommend cialis info generic cialis pill online tadalafil 20mg cialis flussig
buy cialis cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 05:37 قبل از ظهر

You actually suggested this perfectly!
cialis ahumada brand cialis nl cialis pills price each cialis 20 mg effectiveness only here cialis pills cialis kaufen wo cialis pills cialis prezzo di mercato brand cialis nl low dose cialis blood pressure
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 05:21 بعد از ظهر

Thank you! Loads of advice!

cialis professional yohimbe cialis kaufen cialis et insomni cialis from canada generic low dose cialis cialis manufacturer coupon cialis dose 30mg we like it cialis price cialis et insomni cialis manufacturer coupon
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 05:11 قبل از ظهر

Truly a good deal of awesome knowledge!
prix de cialis generic cialis at walmart cialis tadalafil cialis herbs prix cialis once a da cialis canadian drugs buying cialis on internet cialis 5 mg scheda tecnica how to buy cialis online usa venta cialis en espaa
buy tadalafil pills
شنبه 10 آذر 1397 05:51 بعد از ظهر

Appreciate it, An abundance of forum posts!

click now buy cialis brand effetti del cialis estudios de cialis genricos how to purchase cialis on line brand cialis nl cialis cipla best buy cialis bula cost of cialis cvs cialis daily dose generic buying cialis in colombia
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 04:48 قبل از ظهر

Lovely content. Many thanks!
cialis daily reviews buying cialis overnight cialis with 2 days delivery price cialis per pill canadian drugs generic cialis buy cialis sample pack cialis vs viagra buy generic cialis cialis baratos compran uk low cost cialis 20mg
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 05:32 بعد از ظهر

Terrific stuff. Cheers!
cialis soft tabs for sale cialis 5 effetti collaterali cialis efficacit buy cialis cialis vs viagra viagra cialis levitra usa cialis online 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis daily dose generic acheter cialis kamagra
buy cialis germany
جمعه 9 آذر 1397 05:48 قبل از ظهر

You reported that fantastically!
cialis rckenschmerzen free generic cialis cialis coupons cialis online nederland cialis 100mg suppliers cialis professional yohimbe cialis kamagra levitra cialis billig cialis for bph click now buy cialis brand
buy cialis with no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:28 بعد از ظهر

This is nicely put! !
cialis online holland generic cialis 20mg tablets price cialis wal mart pharmacy tarif cialis france i recommend cialis generico cost of cialis cvs cialis 5 effetti collaterali cialis tadalafil online cialis great britain cialis coupon
buy cialis online safely
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:39 قبل از ظهر

Amazing tons of terrific tips!
cialis tadalafil online link for you cialis price cialis coupon cialis prices we use it cialis online store cialis for daily use cialis 5mg prix prices on cialis 10 mg compare prices cialis uk we like it cialis price
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:39 بعد از ظهر

Thank you, A lot of information!

cialis lilly tadalafi cialis 20 mg effectiveness cialis generic tadalafil buy cialis uk next day canadian cialis cialis 20 mg cost cialis generic cialis online deutschland low dose cialis blood pressure rezeptfrei cialis apotheke
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:03 قبل از ظهر

This is nicely expressed. .
cost of cialis cvs buy online cialis 5mg buy cialis cheap 10 mg achat cialis en suisse cialis generique 5 mg cialis 5 mg para diabeticos generic cialis levitra where to buy cialis in ontario generic cialis cialis name brand cheap
Buy cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 10:09 بعد از ظهر

Great information. Kudos!
how to buy cialis online usa generic cialis 20mg uk price cialis best precios cialis peru cialis 5 mg effetti collateral cialis online generic cialis soft gels safe site to buy cialis online cialis sale online cialis tablets
Cialis canada
یکشنبه 8 مهر 1397 10:40 بعد از ظهر

Thanks, A good amount of advice!

try it no rx cialis precios cialis peru cialis usa cost cialis 20 mg cost cialis para que sirve cialis 30 day sample safe dosage for cialis cialis 20 mg best price look here cialis cheap canada order generic cialis online
online canadian pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 03:09 قبل از ظهر

Nicely put. Many thanks.
buy viagrow pro canadian prescriptions online drugstore online reviews canada medication pharmacy canada drugs canada online pharmacies surrey order canadian prescriptions online canadian pharmaceuticals stocks buy viagra now buy viagrow pro
buycialisky.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:02 بعد از ظهر

You have made the point!
calis generic low dose cialis cialis purchasing cialis canada safe dosage for cialis estudios de cialis genricos tadalafil tablets cialis daily cialis generico online brand cialis nl
http://canadianpharmacytousa.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 07:05 قبل از ظهر

Fantastic facts. Cheers!
canadian pharcharmy online pharmacy times canadian pharmacies stendra canada medication candida viagra top rated canadian pharmacies online online pharmacies canada online pharmacies legitimate buy viagra 25mg trusted pharmacy canada
buycialisky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:42 قبل از ظهر

Good forum posts, Thanks.
buy viagra superdrug buy generic viagra uk buying viagra on line want to buy viagra where to buy viagra over the counter viagra online usa buy viagra brand generic viagra online pharmacy how to buy cheap viagra buy original viagra online
http://cialisees.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:56 قبل از ظهر

Many thanks. A lot of facts.

enter site natural cialis cialis tadalafil cialis cost cost of cialis cvs cialis 5 mg scheda tecnica cialis cuantos mg hay wow cialis 20 price cialis best buying brand cialis online cialis professional from usa
http://cialisvbuy.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:39 بعد از ظهر

Nicely put. Appreciate it.
il cialis quanto costa cialis para que sirve cialis baratos compran uk cialis australia org cialis pills price each cialis with 2 days delivery cialis 20mg preis cf side effects of cialis generic cialis at the pharmacy cialis et insomni
we use it 50 mg cialis dose
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:05 بعد از ظهر

Fine data. Thanks a lot!
buying cialis in colombia tadalafil 10 mg cialis usa cost american pharmacy cialis look here cialis order on line cialis generico online cialis pas cher paris tadalafil generic cialis online napol acquisto online cialis
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:38 قبل از ظهر

Cheers, A good amount of stuff.

costo in farmacia cialis generic cialis tadalafil wow cialis tadalafil 100mg cialis generico online cialis generico en mexico comprar cialis navarr cialis generico lilly prescription doctor cialis buy cialis sample pack click here cialis daily uk
Cialis online
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:16 قبل از ظهر

Many thanks! I enjoy it.
weblink price cialis discount cialis acheter cialis meilleur pri cialis prezzo al pubblico cialis 20mg preis cf bulk cialis the best site cialis tablets cialis generico rx cialis para comprar cialis venta a domicilio
Viagra generic
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:45 بعد از ظهر

Reliable posts. Cheers.
online viagra cheap buy internet viagra how to order viagra online pharmacy uk viagra pharmacy prices buy viagra online buy viagra forum buying viagra without a prescription sildenafil uk pharmacy is it legal to buy viagra online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


لینک گروه جمعه 14 خرداد 1395
همایش انجمن معلمان ریاضی جمعه 14 خرداد 1395
همایش انجمن معلمان استان آذربایجان غربی جمعه 14 خرداد 1395
برنامه سمینار های تخصصی آموزش ریاضی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دوشنبه 23 آذر 1394
اصلاحیه کتاب جبر و احتمال چاپ ۹۴ دوشنبه 23 آذر 1394
طرح درس سالانه ریاضی دوم دبیرستان دوشنبه 16 آذر 1394
طرح درس سالانه حساب دیفرانسیل و انتگرال 1 و2 یکشنبه 15 آذر 1394
طرح درس سالیانه هندسه 1 شنبه 14 آذر 1394
۹تکنیک استفاده ازطنزدرکلاس درس شنبه 14 آذر 1394
طرح درس سالیانه پیشنهادی درس ریاضی 1 کلاس اول دبیرستان پنجشنبه 12 آذر 1394
دانلود کتاب ریاضی پایه ی نهم متوسطه ی اول چهارشنبه 11 آذر 1394
دانلود مجله برهان ریاضی چهارشنبه 11 آذر 1394
برنامه امتحانات نهایی دی ماه سال‌تحصیلی94-95 چهارشنبه 11 آذر 1394
آزمون های اختصاصی گزینه دو با پاسخ تشریحی چهارشنبه 11 آذر 1394
آزمون های دروس ریاضی قلم چی با پاسخ تشریحی چهارشنبه 11 آذر 1394
میانگین عملکرد دروس نهایی خرداد94 چهارشنبه 11 آذر 1394
چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران چهارشنبه 11 آذر 1394
تاریخ های مهم چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران (شیراز) چهارشنبه 11 آذر 1394
طرح درس چهارشنبه 11 آذر 1394
نمونه طرح درس سالانه چهارشنبه 11 آذر 1394
طرح درس روزانه حساب دیفرانسیل و انتگرال چهارشنبه 11 آذر 1394
طرح درس حسابان چهارشنبه 11 آذر 1394
طرح درس روزانه ریاضی چهارشنبه 11 آذر 1394
نمونه هایی از طرح درس های دوره متوسطه دوم (دبیرستان) چهارشنبه 11 آذر 1394
نمونه هایی از طرح درس های دوره ابتدایی چهارشنبه 11 آذر 1394
ده قدم برای نوشتن یک طرح درس خوب چهارشنبه 11 آذر 1394
آموزش جالب ضرب اعداد یک تا ده در عدد 9 با انگشتان دست به کودکان چهارشنبه 11 آذر 1394
پوشه کار چیست ؟ چهارشنبه 11 آذر 1394
راهنمای نحوه تهیه وتنظیم گزارش معلم پژوهنده چهارشنبه 11 آذر 1394
معیارهای یک مقاله علمی - پژوهشی چهارشنبه 11 آذر 1394
لیست آخرین پستها