تبلیغات
ریاضیات سرچشمه ی زیبایی ها - دفترچه سوالات آزمون‌ ورودی تحصیلات‌ تكمیلی‌ (دوره‌های‌ كارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1393

ریاضیات سرچشمه ی زیبایی ها

وبلاگ گروه ریاضی ناحیه یک ارومیه

 

دفترچه سوالات آزمون‌ ورودی تحصیلات‌ تكمیلی‌ (دوره‌های‌ كارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1393

 

نوشته شده توسط:فرزاد جوادی

برگرفته از سایت سازمان سنجش


برای دیدن کلید اولیه سوالات لینک زیر را ببینید.

کلید اولیه

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شركت كننده در آزمون كارشناسی ارشد سال 1393، به اطلاع می رساند سؤالات هریك از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد كه از طریق لینك های زیر قابل دریافت است:

برگرفته از سایت سازمان سنجش


برای دیدن کلید اولیه سوالات لینک زیر را ببینید.

کلید اولیه

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شركت كننده در آزمون كارشناسی ارشد سال 1393، به اطلاع می رساند سؤالات هریك از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد كه از طریق لینك های زیر قابل دریافت است:

لینك دانلود دفترچهكد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه شماره 1 
دانلود دفترچه شماره 2
1101 - مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود1102 - مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود1103 - سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود1104 - مجموعه زبان عربی
دانلود1105 - مجموعه علوم اقتصادی


دانلود دفترچه شماره 1 
دانلود دفترچه شماره 2
1117 - مجموعه علوم تربیتی /1


دانلود
دانلود دفترچه زبان فرانسه
1126 - مجموعه حقوق
دانلود1127 - مجموعه ایرانشناسی
دانلود1129 - زبان وادبیات اردو
دانلود1130 - مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل
دانلود1131 - مجموعه مطالعات جهان
دانلود1132 - مجموعه باستان شناسی
دانلود1133 - مجموعه روانشناسی
دانلود1134 - مجموعه حسابداری
دانلود1137 - مطالعات زنان
دانلود1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود1139 - مددكاری اجتماعی
دانلود1140 - پژوهش علوم اجتماعی
دانلود1142 - مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1146 - مجموعه محیطزیست
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1148 - مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود1152 - مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود1154 - مطالعات دفاعی -استراتژیك
دانلود1155 - اطلاعات استراتژیك
دانلود1156 - اماد
دانلود1157 - مدیریت بحران
دانلود1201 - مجموعه علوم زمین
دانلود1202 - مجموعه ژئوفیزیك وهواشناسی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1203 - مجموعه شیمی
دانلود1204 - مجموعه فیزیك
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1205 - مجموعه فوتونیك
دانلود1206 - مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولكولی
دانلود1207 - اماروكاربردها
دانلود1208 - ریاضیات وكاربردها
دانلود1209 - مجموعه علوم كامپیوتر
دانلود1213 - زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود1214 - زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود1215 - محیطزیست دریا
دانلود1216 - مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود1217 - علوم دریایی واقیانوسی /فیزیك دریا/
دانلود1218 - مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود1219 - مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1251 - مجموعه مهندسی برق
دانلود1253 - مجموعه مهندسی نفت
دانلود1255 - مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود1256 - مجموعه مهندسی معماری كشتی
دانلود1257 - مهندسی شیمی
دانلود1259 - مجموعه مهندسی صنایع
دانلود1260 - مهندسی صنایع
دانلود1262 - مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود1263 - مهندسی نقشه برداری
دانلود1264 - مجموعه مهندسی عمران
دانلود1266 - مجموعه دریانوردی
دانلود1267 - مجموعه مهندسی مكانیك
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1268 - مجموعه مهندسی معدن
دانلود1272 - مجموعه مهندسی مواد
دانلود1273 - نانوفناوری -نانومواد
دانلود1276 - مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1277 - مجموعه مهندسی كامپیوتر
دانلود1279 - مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود1283 - مهندسی نساجی -تكنولوژی نساجی
دانلود1284 - مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود1285 - مجموعه بیوتكنولوژی وداروسازی
دانلود1286 - مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود1287 - مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود1288 - مدیریت نساجی
دانلود1289 - مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود1290 - مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود1292 - مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود1293 - مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود1294 - مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود1301 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود1302 - مجموعه مهندسی كشاورزی اب
دانلود1303 - مجموعه مهندسی كشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود1304 - مهندسی كشاورزی -اقتصادكشاورزی
دانلود1305 - مهندسی كشاورزی -علوم باغبانی
دانلود1306 - مهندسی كشاورزی -ترویج واموزش كشاورزی
دانلود1307 - مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود1308 - مهندسی كشاورزی -علوم خاك
دانلود1309 - مجموعه مهندسی كشاورزی دام وطیور
دانلود1310 - مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود1311 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود1312 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود1313 - مهندسی كشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود1314 - مهندسی كشاورزی -حشره شناسی كشاورزی
دانلود1315 - مهندسی كشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود1317 - مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست
دانلود1319 - مجموعه مهندسی مكانیك بیوسیستم
دانلود1321 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود1322 - مجموعه مهندسی مكانیزاسیون كشاورزی
دانلود1323 - مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود1324 - مهندسی كشاورزی -بیوتكنولوژی دركشاورزی
دانلود1325 - مهندسی كشاورزی -توسعه روستایی
دانلود1326 - مهندسی كشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود1327 - مدیریت كشاورزی
دانلود1328 - مهندسی فضای سبز
دانلود1350 - مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود1351 - طراحی شهری
دانلود1352 - مجموعه معماری
دانلود1353 - مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود1356 - نمایش عروسكی
دانلود1357 - مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود1358 - مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود1360 - مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود1361 - مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود1362 - طراحی صنعتی
دانلود1363 - فرش
دانلود1364 - طراحی پارچه ولباس
دانلود1501 - انگل شناسی دامپزشكی
دانلود1502 - فیزیولوژی دامپزشكی
دانلود1504 - بافت شناسی دامپزشكی
دانلود1505 - باكتری شناسی دامپزشكی
دانلود1506 - ایمنی شناسی دامپزشكی
دانلود1507 - بهداشت وكنترل كیفی موادغذایی
دانلود1508 - بهداشت ابزیان
دانلود1509 - بیوشیمی بالینی
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی - صبح چهارشنبه
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی - عصر چهارشنبه
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی - صبح پنجشنبه
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی - عصر پنجشنبه
دانلودزبان فرانسه برای كد رشته 1117 و 1118 - عصر پنجشنبه
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی - صبح جمعه:: موضوعات مرتبط: نمونه سوال 
:: برچسب‌ها: یوالات و کلید کارشناسی ارشد 93 دانشگاه ملی
سؤالات گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی،‌علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری س
نوشته شده توسط علیزاده در ساعت 11:53 قبل از ظهر

1
سوالات گروه آزمایشی ریاضی و فنی سال 1392
)ساعت 14:30 روز پنج شنبه(
دفترچه اختصاصی
2
سوالات گروه آزمایشی هنر سال 1392
)ساعت 20:00 روز پنج شنبه(
دفترچه اختصاصی
3
سوالات گروه آزمایشی علوم تجربی سال 1392
)ساعت 15:00 روز جمعه(
دفترچه اختصاصی - بهیاری
4
سوالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی سال 1392
)ساعت 19:00 روز جمعه(
دفترچه اختصاصی - زبان های فرانسه وآلمانی
5
سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی سال 1392
)ساعت 14:30 روز شنبه(
دفترچه اختصاصی - اصول و عقاید
  

 تذکر: برای دیدن کلید سوالات و حل تشریحی سوالات ریاضی وبلاگ  آشتی با ریاضی  را ببینید.
Buy generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 09:23 قبل از ظهر

Kudos! Fantastic stuff.
cialis 50 mg soft tab prix cialis once a da generic cialis at walmart cialis generika cialis super kamagra buy cialis online legal cialis for sale in europa cialis patent expiration cialis para que sirve cialis for sale in europa
Buy cialis
شنبه 4 فروردین 1397 09:01 قبل از ظهر

Appreciate it! Ample facts!

cialis for daily use click here cialis daily uk when will generic cialis be available viagra vs cialis vs levitra miglior cialis generico does cialis cause gout cialis pills price each try it no rx cialis click now cialis from canada comprar cialis 10 espa241a
Can you lose weight by doing yoga?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 06:06 قبل از ظهر
Hello there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where
I could locate a captcha plugin for my comment
form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?
Thanks a lot!
Clay
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:10 بعد از ظهر
Wow! This blog looks just like my old one! It's on a entirely different subject but it has pretty much the
same layout and design. Excellent choice of colors!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


لینک گروه جمعه 14 خرداد 1395
همایش انجمن معلمان ریاضی جمعه 14 خرداد 1395
همایش انجمن معلمان استان آذربایجان غربی جمعه 14 خرداد 1395
برنامه سمینار های تخصصی آموزش ریاضی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دوشنبه 23 آذر 1394
اصلاحیه کتاب جبر و احتمال چاپ ۹۴ دوشنبه 23 آذر 1394
طرح درس سالانه ریاضی دوم دبیرستان دوشنبه 16 آذر 1394
طرح درس سالانه حساب دیفرانسیل و انتگرال 1 و2 یکشنبه 15 آذر 1394
طرح درس سالیانه هندسه 1 شنبه 14 آذر 1394
۹تکنیک استفاده ازطنزدرکلاس درس شنبه 14 آذر 1394
طرح درس سالیانه پیشنهادی درس ریاضی 1 کلاس اول دبیرستان پنجشنبه 12 آذر 1394
دانلود کتاب ریاضی پایه ی نهم متوسطه ی اول چهارشنبه 11 آذر 1394
دانلود مجله برهان ریاضی چهارشنبه 11 آذر 1394
برنامه امتحانات نهایی دی ماه سال‌تحصیلی94-95 چهارشنبه 11 آذر 1394
آزمون های اختصاصی گزینه دو با پاسخ تشریحی چهارشنبه 11 آذر 1394
آزمون های دروس ریاضی قلم چی با پاسخ تشریحی چهارشنبه 11 آذر 1394
میانگین عملکرد دروس نهایی خرداد94 چهارشنبه 11 آذر 1394
چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران چهارشنبه 11 آذر 1394
تاریخ های مهم چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران (شیراز) چهارشنبه 11 آذر 1394
طرح درس چهارشنبه 11 آذر 1394
نمونه طرح درس سالانه چهارشنبه 11 آذر 1394
طرح درس روزانه حساب دیفرانسیل و انتگرال چهارشنبه 11 آذر 1394
طرح درس حسابان چهارشنبه 11 آذر 1394
طرح درس روزانه ریاضی چهارشنبه 11 آذر 1394
نمونه هایی از طرح درس های دوره متوسطه دوم (دبیرستان) چهارشنبه 11 آذر 1394
نمونه هایی از طرح درس های دوره ابتدایی چهارشنبه 11 آذر 1394
ده قدم برای نوشتن یک طرح درس خوب چهارشنبه 11 آذر 1394
آموزش جالب ضرب اعداد یک تا ده در عدد 9 با انگشتان دست به کودکان چهارشنبه 11 آذر 1394
پوشه کار چیست ؟ چهارشنبه 11 آذر 1394
راهنمای نحوه تهیه وتنظیم گزارش معلم پژوهنده چهارشنبه 11 آذر 1394
معیارهای یک مقاله علمی - پژوهشی چهارشنبه 11 آذر 1394
لیست آخرین پستها