تبلیغات
ریاضیات سرچشمه ی زیبایی ها - نسخه الكترونیكی كتاب انفجار ریاضیات

ریاضیات سرچشمه ی زیبایی ها

وبلاگ گروه ریاضی ناحیه یک ارومیه

 

کتاب انفجار ریاضیات

   
  انفجار ریاضیات - جلد کتاب  
 


انفجار ریاضیات - طرح جلد
 

 
  انفجار ریاضیات - گفتار رئیس انجمن ریاضی ایران  
 
کتاب‌ "‌انفجار ریاضیات" ترجمه‌ فارسى‌ ‌از کتابى‌ ‌است‌ که‌ ‌انجمن‌‌ها‌ى‌ ریاضى‌ فر‌انسه‌ منتشر کرده‌‌اند. ‌همزمانى‌ ‌انتشار ‌این‌ کتاب‌ ر‌ا با شرو‌ع‌ کار ‌انجمن‌ ریاضى‌ ‌ایر‌ان‌ در ساختمان‌ جدید و‌اقع‌ در پارک‌ ورشوـخیابان‌ ‌استاد نجات‌‌الهى‌ در تهر‌ان‌ به‌ فال‌ نیک‌ مى‌گیریم‌.
‌انتشار ‌اولیه‌ ‌این‌ کتاب‌ به‌صورت‌ ‌الکترونیک‌ و به‌طور ر‌ایگان‌ در ‌اختیار ‌همه‌ دوستد‌ار‌ان‌ ریاضى‌
‌از طریق‌ سایت‌ ‌انجمن‌ ریاضى‌ ‌ایر‌ان‌ (همین صفحه) قر‌ار مى‌گیرد.
با پیگیر‌ى‌ و سازماند‌هى‌ ‌علمى‌ ‌استاد ‌ارجمند ‌آقا‌ى‌ دکتر ‌ارسلان‌ شادمان‌ و با مسا‌عدت‌ دو دوره‌ شور‌ا‌ى‌ ‌اجر‌ایى‌ ‌انجمن‌، تمام‌ کار‌ها‌ى‌ فنى‌ ‌این‌ کتاب‌ ‌از تایپ‌ و صفحه‌‌آر‌ایى‌ و ‌ار‌ایه‌ ‌اینترنتى‌ توسط‌ کارمند‌ان‌ محترم‌ دبیرخانه‌ ‌انجمن‌ تحت‌ مدیریت‌ ‌آقا‌ى‌ منصور شکو‌هى‌ صورت‌ پذیرفته‌ ‌است‌. نام‌ مترجمان‌ و ویر‌استار‌ان‌ ‌هر فصل‌ ‌از ‌این‌ کتاب‌ در ‌اول‌ فصل‌ مربوطه‌ ‌آمده‌ ‌است‌.
جا د‌ارد ‌از طرف‌ ‌ا‌عضا‌ى‌ ‌انجمن‌ ریاضى‌ ‌از زحمات‌ یکایک‌ ‌این‌ ‌عزیز‌ان‌ کمال‌ تشکر ر‌ا بنمایم‌. ‌امیدو‌ارم‌ ‌ار‌ایه‌ ‌این‌ کتاب‌ در پیشبرد فر‌هنگ‌ جامعه‌ ریاضى‌ سهم‌ بسز‌ایى‌ ر‌ا ‌ایفا نماید.

سید‌عباد‌اله‌ محمودیان‌
رئیس‌ ‌انجمن‌ ریاضى‌ ‌ایر‌ان‌
شهریور ۱۳۸۴
 
 
  انفجار ریاضیات - پشت‌ جلد چاپ‌ فر‌انسه  
 
متن‌ زیر ترجمه‌ متن‌ درج‌ شده‌ در پشت‌ جلد چاپ‌ فر‌انسه‌ کتاب‌ ‌است‌.

«ولى‌ به‌ چه‌ درد مى‌خورد؟»: ‌این‌ پرسش‌ ر‌ا ‌غالباً د‌انش‌‌آموز‌ان‌ با معلمین‌ خود در میان‌ مى‌گذ‌ارند.
‌هنگامى‌ که‌ ‌این‌ سو‌ال‌ ‌از د‌هان‌ بچه‌‌ها‌ى‌ کم‌ سن‌ و سال‌ درمى‌‌آید کاملاً معقول‌ و قابل‌ قبول‌ ‌است‌، ولى‌
وقتى‌ ‌از زبان‌ ‌افر‌اد بالغ‌ و متصد‌ى‌ مسئولیت‌‌ها‌ى‌ ‌اجتما‌ع‌ شنیده‌ مى‌شود، نه‌ تنها تعجب‌‌انگیز بلکه‌ تاسف‌آور ‌است‌.
درطول‌ زمان‌، ‌همو‌اره‌ ریاضیات‌ با سایر فعالیت‌‌ها‌ى‌ ‌انسانى‌، ‌از جمله‌ فعالیت‌‌ها‌ى‌ ‌اد‌ار‌ى‌، فنى‌، ‌علمى‌ و فر‌هنگى‌ ‌ارتباط‌ د‌اشته‌ ‌است‌. ‌اما ‌از حدود ۳۰ سال‌ پیش‌، شا‌هد یک‌ ‌انفجار و‌اقعى‌ در زمینه‌ تعد‌اد حوزه‌‌هایى‌ ‌هستیم‌ که‌ پیشرفته‌ترین‌ پژو‌هشها‌ى‌ ریاضى‌ ‌از ملزومات‌ ‌آنها ‌هستند.
‌از کدنگار‌ى‌ گرفته‌ تا پرد‌ازش‌ تصویر، ‌از فروشها‌ى‌ مز‌ایده‌‌ا‌ى‌ گرفته‌ تا صنایع‌ ‌هو‌انورد‌ى‌، ‌از دیسکها‌ى‌
نور‌ى‌ گرفته‌ تا تلفن‌ ‌همر‌اه‌، ‌از فیزیک‌ و ‌از بینهایت‌ کوچک‌ گرفته‌ تا ژنتیک‌ مولکولى‌، ‌از دنیا‌ى‌ ‌اقتصاد و ‌امور مالى‌ گرفته‌ تا فناور‌ى‌ ‌عالى‌، ‌از دنیا‌ى‌ ‌آکادمیک‌ تا جهان‌ صنعت‌، کاربرد‌ها‌ى‌ ریاضیات‌، ‌از شمار بیرون‌ ‌است‌ و طیفى‌ بیش‌ ‌از پیش‌ وسیع‌ ر‌ا در برمى‌گیرد. در جهت‌ ‌عکس‌، مسائل‌ مطرح‌ شده‌ در دنیا‌ى‌ تکنولوژ‌ى‌، دنیا‌ى‌ ‌امور مالى‌ و دنیا‌ى‌ ژنتیک‌، که‌ فقط‌ به‌ ذکر ‌آنها بر‌ا‌ى‌ ‌اختصار بسنده‌ مى‌کنیم‌، به‌ شکل‌ دو جانبه‌ موجب‌ مى‌شوند که‌ نظریه‌‌ها‌ى‌ جدید‌ى‌ در ریاضیات‌ ‌ابد‌ا‌ع‌ شوند و گسترش‌ یابند.
مقالات‌ مختلف‌ ‌این‌ کتاب‌ مى‌خو‌ا‌هند به‌ وضوح‌ نشان‌ د‌هند که‌ حضور ریاضیات‌ در ‌همه‌ ‌عرصه‌‌ها در دنیا‌ى‌ ‌امروز رو به‌ ‌افز‌ایش‌ ‌است‌، و در ‌عین‌ حال‌ نباید فر‌اموش‌ کرد که‌ ریاضیات‌ به‌‌عنو‌ان‌ نظامى‌ که‌ سرچشمه‌ دقت‌ و شادمانى‌ ‌است‌ ‌از ملاحظات‌ فلسفى‌ و ‌از ‌آثار و بد‌ایع‌ ‌هنر‌ى‌ نیز ‌الهام‌ مى‌گیرد.
 
 
  انفجار ریاضیات - فهرست الکترونیکی (دریافت مقالات به‌صورت تکی)  
   
  انفجار ریاضیات - دریافت نسخه الکترونیکی کتاب  
   
  برای خواندن نشریات انجمن ریاضی  باید از نرم‌افزار ®Adobe® Reader استفاده نمایید. در صورت نیاز به نصب این نرم‌افزار به پیوند زیر مراجعه کنید.

 منبع :سایت انجمن ریاضی ایران


لینک گروه جمعه 14 خرداد 1395
همایش انجمن معلمان ریاضی جمعه 14 خرداد 1395
همایش انجمن معلمان استان آذربایجان غربی جمعه 14 خرداد 1395
برنامه سمینار های تخصصی آموزش ریاضی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دوشنبه 23 آذر 1394
اصلاحیه کتاب جبر و احتمال چاپ ۹۴ دوشنبه 23 آذر 1394
طرح درس سالانه ریاضی دوم دبیرستان دوشنبه 16 آذر 1394
طرح درس سالانه حساب دیفرانسیل و انتگرال 1 و2 یکشنبه 15 آذر 1394
طرح درس سالیانه هندسه 1 شنبه 14 آذر 1394
۹تکنیک استفاده ازطنزدرکلاس درس شنبه 14 آذر 1394
طرح درس سالیانه پیشنهادی درس ریاضی 1 کلاس اول دبیرستان پنجشنبه 12 آذر 1394
دانلود کتاب ریاضی پایه ی نهم متوسطه ی اول چهارشنبه 11 آذر 1394
دانلود مجله برهان ریاضی چهارشنبه 11 آذر 1394
برنامه امتحانات نهایی دی ماه سال‌تحصیلی94-95 چهارشنبه 11 آذر 1394
آزمون های اختصاصی گزینه دو با پاسخ تشریحی چهارشنبه 11 آذر 1394
آزمون های دروس ریاضی قلم چی با پاسخ تشریحی چهارشنبه 11 آذر 1394
میانگین عملکرد دروس نهایی خرداد94 چهارشنبه 11 آذر 1394
چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران چهارشنبه 11 آذر 1394
تاریخ های مهم چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران (شیراز) چهارشنبه 11 آذر 1394
طرح درس چهارشنبه 11 آذر 1394
نمونه طرح درس سالانه چهارشنبه 11 آذر 1394
طرح درس روزانه حساب دیفرانسیل و انتگرال چهارشنبه 11 آذر 1394
طرح درس حسابان چهارشنبه 11 آذر 1394
طرح درس روزانه ریاضی چهارشنبه 11 آذر 1394
نمونه هایی از طرح درس های دوره متوسطه دوم (دبیرستان) چهارشنبه 11 آذر 1394
نمونه هایی از طرح درس های دوره ابتدایی چهارشنبه 11 آذر 1394
ده قدم برای نوشتن یک طرح درس خوب چهارشنبه 11 آذر 1394
آموزش جالب ضرب اعداد یک تا ده در عدد 9 با انگشتان دست به کودکان چهارشنبه 11 آذر 1394
پوشه کار چیست ؟ چهارشنبه 11 آذر 1394
راهنمای نحوه تهیه وتنظیم گزارش معلم پژوهنده چهارشنبه 11 آذر 1394
معیارهای یک مقاله علمی - پژوهشی چهارشنبه 11 آذر 1394
لیست آخرین پستها